O spoločnosti

Vodárne a kanalizácie, s.r.o. je novovzniknutá spoločnosť so zápisom do obchodného registra ku dňu 12.08.2006.

Hlavnými činnosťami spoločnosti je správa inžinierskych sietí. Medzi priority patrí správa a prevádzka verejných vodovodov a verejných kanalizácií hlavne v novej lokalite Nový Martin.  

Ďalej ponúkame:

  • Projekčnú činnosť
  • Inžiniersku činnosť a poradenstvo
  • Výkon činnosti vedenia a uskutočňovania stavieb
  • Výkon činnosti stavebného dozoru
  • Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  • Prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
  • Prevádzkovanie verejných kanalizácii I. kategórie

Základné informácie spoločnosti:

Obchodné meno: Vodárne a kanalizácie,s.r.o.

Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 36 664 243

DIČ: 2022228648

Telefón: +421 2 335 26 048

E-mail: info@vodarneakanalizacie.sk

Bankové spojenie: Poštová banka,a.s.  IBAN : SK91 6500 0000 0000 2059 2592

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41895/B